Lyssna

Om oss

Om projektet:

Hållbar Motorbransch är ett projekt som finansieras genom Europeiska Socialfonden (ESF) med IF Metall Stockholms Län som projektägare. Projektet har en budget på 48 miljoner kronor varav cirka 36 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden.

Projektet vänder sig till företag i motorbranschen i Stockholms län som är en bransch som står inför stora utmaningar, så som bristen på kvalificerad personal. Syftet är att anställda ska stärka sin kompetens på arbetsmarknaden och i samhället samt att deltagande företag genom insatser som förbättrad arbetsorganisation, arbetsmiljöriktade insatser, kompetensutveckling i jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet skapar en hållbar motorbransch. Insatserna syftar till att stärka de deltagande företagen att bättre möta framtida utmaningar inom branschen och viljan att rekrytera mångfald.

 

Projektet ska bidra till ett hållbart arbetsliv för alla anställda i de deltagande företagen.

Projektet kommer pågå till 31 mars 2021 och är indelat i 3 faser;

Analys- och planeringsfasen (1 december 2017-31 augusti 2018)

Genomförandefasen (1 september 2018-31 januari 2021)

Avslutningsfasen (1 februari 2021-31 mars 2021)

Totalt kommer det vara 25 till 30 företag som deltar i projektet som vänder sig till både kollektivanställda och tjänstemän på de deltagande företaget.

Projektorganisationen består av:

Projektkoordinator:                                              

Carl Stern Tel.: 08-534 816 54

Projektledare:

Ann-Cristine Rahmqvist Tel.: 0765-526 755

Roger Ringius Tel.: 0704-859 193

Konstantinos Tsampazis Tel.: 0767-035 817

Projektadministratör:                                           

Marja Lindholm Tel.: 0762-914 365

Om IF Metall Stockholms Län:                          

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Över 30 000 av medlemmarna är dessutom förtroendevalda, fackligt aktiva, på arbetsplatserna.

IF Metall Stockholms Län har cirka 14800 medlemmar på 850 arbetsplatser fördelat på 25 kommuner som tillhör Stockholms Län, från Järna och Nynäshamn i söder till Märsta och Åkersberga i norr.

Läs mer om IF Metall Stockholms Län på vår hemsida: www.ifmetall.se/stockholm

Om Europeiska Socialfonden: (www.esf.se)

Europeiska socialfonden, ESF, är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 % av EU:s totala budget (cirka 10 miljarder EURO per år). I varje medlemsland finns en eller flera organisationer som har ansvaret för Socialfonden. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken

Varje land har ansvaret för att skapa ett programdokument: en plan för hur pengarna ska användas, med mål och prioriteringar. Programdokumentet ska vara anpassat efter landets förutsättningar och aktuella utmaningar på arbetsmarknaden. Den nuvarande programperioden går mellan 2014 och 2020.

A project summary in English:

Hållbar Motorbransch (”A Sustainable Motor Industry”) is a project financed through the European Social Fund with the union IF Metall Stockholms Län as project owner. The project has a budget of 48 million SEK which of about 36 millions SEK comes from the European Social Fund.

 

The project is for companies in the motor industry in Stockholm county that is an industry that is in for a major challenge, for example a deficiency in qualified personnel. The aim of the project is that the employees strengthen their competence in the labour market and in society and for the participating companies through efforts in improved work organizations, targeted work environmental efforts, skills developement in gender equality, none discrimination and accessibility that creates sustainability in the motor industry. The projects intention is to strengthen the participating companies to be better prepared for future challenges in the motor industry and the will to recruit diversities.

The project will contribute to a sustainable working life for employees in the participating companies.


Nyhetsarkiv
Arbetsmiljö/Ergonomi
0 kommande kurser
Ledarutbildningar
0 kommande kurser