Anställda på kollektivsidan inom motorbranschen är starkt styrda av generalagenternas krav på sina egna specifika utbildningar, vilket har försvårat andra typer av utbildningar. I och med projektet öppnades det upp nya möjligheter till andra utbildningar som C- och D-körkort, elbilskunskapsutbildningar, olika certifieringsutbildningar med mera. Medarbetare har beskrivit att man känner stolthet och trygghet utifrån att företaget satsat på att höja kompetensen för sina anställda. Många företag har valt att utbilda brett, ett exempel är att flera företag har låtit all personal utbilda sig inom ergonomi. Utbildningarna har medfört en större insikt i ergonomins, hälsans, kostens och motionens betydelse för vårt välmående samt vad man själv kan göra för att förebygga belastningsbesvär.

Medarbetare uttrycker även att de nu fått en större förståelse för säkerhet och ergonomi i sin vardag. Man upplever det även positivt att man låtit såväl chefer som medarbetare utveckla sig inom områdena samt att utbildningarna lett till ett ökat säkerhetstänk på företagen.

De yrkesutbildningar och certifieringsutbildningar som genomförts har möjliggjort en mer flexibel arbetsfördelning i och med att fler fått rätt behörigheter inom till exempel elkunskap, C- och D-kort. Därigenom har sårbarheten hos företagen minskat.

Vidare säger man att man genom att ha gått utbildningar inom inkludering upplever en förbättrad företagskultur på företagen och att man bemöter varandra på ett bättre sätt.

Företagsledningar uttrycker att de genom projektet gått utbildningar som bidragit till att de arbetar mer effektivt och har förändrat och effektiviserat sina mötesstrukturer. Utbildningar som bidragit till det är ledarskapsutbildningar, handledarutbildningar, arbetsorganisationsutveckling, utbildningar inom Office-paketet med mera.

Utbildningarna inom språk har bidragit till en större språkförståelse och ett bättre samtalsklimat på företagen.

Många företag är tacksamma för att de fått vara med i projektet och en del uppger att man är över förväntan nöjda med utbildningarna, framförallt att utbildningarna hållit hög kvalité. För merparten har möjligheten till utbildningsinsatser medfört att de blivit mindre sårbara då fler kan mer och man har även kunnat rusta sig för framtida utmaningar då den tekniska utvecklingen inom branschen går snabbt.

Antal utbildningsinsatser i projektet landade till slut på 2758 stycken. Målet var 2 500 utbildningsinsatser.